Seminer Programı

NİCEL ARAŞTIRMALAR SEMİNERİ - ÖLÇEK GELİŞTİRME NİTEL ARAŞTIRMALARDA VERİ ANALİZİ SEMİNERİ
Açılış – Tanışma
1. Oturum Ölçek Kavramı ve Ölçek Türleri
İhtiyacın Belirlenmesi
Ölçek Geliştirme Aşamaları
Literatür Taraması ve Kuramsal Yapının İncelenmesi
Madde Havuzunun Oluşturulması ve Uygun Madde Formatının Belirlenmesi
Uzman Görüşü Alma
Kapsam Geçerliği İndeksi (KGİ) Hesaplama
1. Oturum Nitel araştırmalarda göze çarpan yaygın hatalar nelerdir?
Nitel çalışmalarda araştırma probleminin ve sorularının belirlenmesi
Çay - Kahve Arası
2. Oturum Ölçeğe İlk Şeklini Verme ve Uygulama Formunu Oluşturma
Pilot Test İçin Verilerin Toplanması ve Örneklem
Pilot Test İçin Veri Analizi
Veri Girişi ve Verilerin Analize Hazırlanması
2. Oturum Nitel araştırmalarda yöntem belirleme karmaşası
Fenomenoloji (olgu bilim), özel durum, gömülü teori, eylem araştırması yöntemlerinin özellikleri nelerdir?
Nitel araştırma yaklaşımında uygun yöntem nasıl belirlenir?
Öğle Yemeği
3. Oturum Açımlayıcı Faktör Analizi (Yapı Geçerliği)
Yakınsak Geçerlik
Ayrışma/Dış Geçerlik
3. Oturum Nitel araştırmalarda çalışma grubu seçimi, veri toplama araçlarının hazırlanması ve uygulanması sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar
Nitel araştırmalarda geçerlik – güvenirlik konusu
Çay - Kahve Arası
4. Oturum Ölçeğin Standardizasyonu İçin Veri Toplama ve Örneklem
Standardizasyon İçin Veri Analizi • Doğrulayıcı Faktör Analizi Ölçüm Modeli Uyumunun Test Edilmesi
4. Oturum Nitel veri analiz teknikleri (uygulamalı)
Betimsel analiz
İçerik analizi
Sürekli karşılaştırmalı analiz tekniği
Çay - Kahve Arası
5. Oturum Güvenirlik Analizleri • Cronbach Alpha’s • Madde Toplam Korelasyon Analizi • Test-Tekrar Test Analizi Değerlendirme 5. Oturum Veri analiz uygulamalarının değerlendirilmesi
Paylaşımlar
Dönüt-düzeltme